Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Kosmetikamaya. cz a v souladu s ustanovením zákona č. 40/1964 Sb.

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců, je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy, je kupující povinen sepsat nejpozději do druhého dne reklamaci u přepravce ( která bude postoupena k řešení ) a následně informovat prodávajícího.

Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu, je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou uznány.

Délka záruční doby je stanovena v souladu s občanským zákoníkem na dobu 24 měsíců, pokud nebyla stanovena jinak.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, je kupující povinen oznámit zjištěné závady písemně na adresu : Michaela Hynčíková, Kotíkovská 24, Plzeň 32300 a doložit způsob nabytí zboží účetním dokladem. Zároveň je povinen uvést způsob, jak vada vznikla.

Po obdržení zprávy bude kupující informován o dalším postupu.

V případě oprávněné reklamace bude opravené nebo nové zboží zaslané zpět na náklady prodávajícího. Zboží zasílané na reklamaci nelze vracet na dobírku – toto nebude přijato.

Rozsah záruky – prodávající neodpovídá za vzniklé vady neodbornou manipulací, nedodržením návodu k užívání a obsluze ( je-li dodán) a viditelným mechanickým poškozením.

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.